CSO NST Beta2 [Update 7 1 2009]Link Down:

part1 : mediafire.com ?ojymn2zv1z1
part2 : mediafire.com ?mmqn4wj1xid
part3 : mediafire.com ?z4jyzm0miy2
part4 : mediafire.com ?0hmymyzm2tz
part5 : mediafire.com ?1icilzzumiy

Pass : ruatyhon

cài game r?i m?i b? hay là lúc cài là b?, n?u cài game r?i m?i b? thì d? thui , l?i ?ó là do cái Icon ngoài desktop c?a b?n ko tìm ?c cstrike.exe, b?n có th? right click vào Icon ?ó ch?n propeties ,sau ?ó làm nh? hình này,


ho?c b?n có th? vào th? m?c cài CSObeta2 ch?y cái counter-strike.bat ý chúc b?n thành công

(Setup xong thì ?n vào file counter-strike.bat ?? vào Game)
1. 1 File Setup 478M:
http://megashare.vn/download.php?id=...-NST-Beta2.exe
2. Chia nh? thành nhìu pack
http://azsharing.com/b10f8k265r98/CS...2.exe.001.html
http://azsharing.com/75837c8cgqni/CS...2.exe.002.html
http://azsharing.com/2k815wezd39b/CS...2.exe.003.html

Sau khi down ??y ?? các pack v? các b?n dùng Splitter and Joiner ?? n?i l?i
Splitter and Joiner:
http://megashare.vn/download.php?id=...and_Joiner.exe
ho?c http://azsharing.com/vrrhr351v803/Sp...oiner.exe.html
H??ng d?n dùng:
[spoil]

[/spoil]

Thông tin Update
1. Mod t? CS1.6 V40 DigitalZone nên hi v?ng s? it b? Dis h?n ^^
2. Các súng m?i có Sound riêng bi?t (không chung v?i súng c? nh? trc)
3. Zbot ch?i ?c t?t c? các ch? ??
4. Thêm 2 nhân v?t m?i là DavidBlack và Hero
5. Thêm các v? khí m?i:
MG3 Xmas, M134 Xmas, M79, Double Weapons...

Xem tr?c ti?p flash nàyXem tr?c ti?p flash nàyXem tr?c ti?p flash nàyGi?i thi?u:
B?n này mình mod t? CS1.6 V40 DigitalZone
Gi?i thi?u:
1. 26 nhân vât chia ??u ra 2 phe CT và TE
2. Thêm các l?ai súng m?i trong CSO
3. Ch?n ch? ?? ch?i trong Game
4. Thay ??i giao diên mua súng
5. Các hi?u ?ng Combo va Kill trong GamePlay
Các chê ?? ch?i m?i:
1. ??u ??n (Single Match)
2. ??u ??i (Team Match)
3. Zombie Plague
5. Ghost Match
Các lo?i Bot:
1. ZBot
2. PODBot
3. YaPBot
H??ng d?n:
1. ?n nút ] ?? mua súng m?i
2. ?n nút [ ?? ch?n nhân v?t
3. ?n nút p ?? chuy?n ch? ?? ch?i
4. ?n nút i ?? m? tùy ch?nh Bot (Thêm kick kill ...)
5. ??i v?i các súng d?ng Double thì ?n nút T ?? chuy?n ??i
Demo:


Xem tr?c ti?p flash nàyXem tr?c ti?p flash nàyXem tr?c ti?p flash này
Liên h?:
Email: Luckyboy_1987hp@yahoo.com
Chúc các b?n vui v? !
NST

Ng??i T?o Ra B?n Mod : Nguy?n S?n Tùng
Ng??i Giúp ?? : C?ng ??ng GameVN Box Counter Strike

?ây Là Quán Bar Nên Xin M?i Ng` ??ng C?n Nh?n
Game Là ?? Gi?i Trí Ch? Ko Ph?i ?? T?c Thêm

Thân


Fix l?i:
Trc khi t?o sever thì b?n làm nh? này là Bot s? san ??u sang 2 phe

Update:
+ Update 1001 [11 1 2009 c?p nh?t l?i link]
mediafire.com download.php?ohml3gmmet1 (2.82 MB)
+ Thêm file ch?n ch? ?? ch?i b?ng DOS
+ Thêm s??ng mù vào ch? ?? Zombie Plague
+ Fix l?i mua ??n các súng m?c ??nh
+ B? các con zombie b? tàng hình
+ S?a l?i vài Models và Plugin khác

Update 1002 [23 - 2 - 2010]
Link Down: (29.82 MB)
http://azsharing.com/4p5mmum4pbp7/CSO_NST_Update_1002.exe.html
mediafire.com %2Fdownload.php%3Fqqz3ywdgn1t

Nh?ng cái m?i:
1. Thêm ch? ?? m?i NST Zombie Mod3
2. Thêm các v? khí m?i
3. Bot bi?t s? d?ng các lo?i v? khí m?i
4. V? khí m?i có Hud riêng
5. Them File ngôn ng? vào các plugin nst_***
6. Hoàn thi?n các plugin khác .....

NST Zombie Mod3
Gi?i thi?u:
+ Sau 20 giây ??m ng??c thì random ra Zombie và Hero theo t? l? 8/1 (Hero c?m SVDEX và DualDeagle)
+ Zombie có 5 lo?i t??ng ?ng v?i 5 Skill (??c ?i?m và tuy?t chiêu riêng, ?n G hc nút v?t sung ?? s?ng d?ng tuy?t chiêu)
+ Zombie s? có thang Evolution và lên Level (Max là level 3)
Khi Kill 1 Human thì s? lên Evolution.10 Evolution thì lên 1 level.Khi lên Level thì Zombie s? t?ng máu và giáp
T? Level 2 thì Zombie s? s? d?ng ?c 100% Skill c?a lo?i zombie ?ó
Khi t? Level 1 lên level2 thì s? thay ??i hình d?ng
Khi Zombie ??ng im trong 3s thì s? ?c h?i máu (500 máu 1 l?n)
+ Hero và Human c?ng có thang Level riêng (Max là Level10)
Khi 1 Human Kill 1 Zombie thì toàn b? Human s? t?ng 1 level
Human t?ng 1 level thì Sát Th??ng c?a v? khí c?ng t?ng thêm 10% (Max 200%)
N?u Zombie b? Headshot thì s? không th? H?i sinh.còn n?u không b? Headshot thì s? ?c h?i sinh sau 5s
+ Trong tr?n ??u s? xu?t hi?n Hòm Ti?p T? t?i các v? trí ng?u nhiên trên b?n ?? (V? trí c?a HTT là nh?ng ?i?m ?? trên rada)
....

Cvar H??ng d?n:
+ M? các file addons\amxmodx\configs\nst_zombie.ininst_zombie_class.ini ?? ch?nh các thông s?
+ ch?nh l?i ngôn ng? thì vào addons\amxmodx\data\lang
+ các cvar:
nst_zb_respawn_zombie <ten_player> : ch? ?inh ai ?ó làm Zombie
nst_zb_respawn_hero <ten_player> : ch? ?inh ai ?ó làm Hero
nst_zb_respawn_human <ten_player> : ch? ?inh ai ?ó làm Human

nst_set_buyzone 1 : cho phép mua v? khí t?i m?i v? trí
nst_wpn_free 1 : Mua các súng m?i không m?t ti?n
nst_show_damage_fire 1 ; hi?n th? s? Máu t?n công
nst_player_random_model 1 : Bot Random model sau m?i ván
(n?u ?? giá tr? là 0 thì s? ng??c l?i)

Demo Hình ?nh:

Xem tr?c ti?p flash nàyXem tr?c ti?p flash này
Xem tr?c ti?p flash này


Ch?a ph?i là hoàn thi?n nh?ng c? t?m th?i th? ?ã ^^


Liên h?:
Email: Luckyboy_1987hp@yahoo.com
Chúc các b?n vui v? !
NST

B?n Zombie Này ?ã Fix H?u H?t Các L?i Trailer
Nh? Ch?n Ch? ?? R?i M?i Vào Game Nhé

?ây Là File Fix Hình Zombie :
mediafire.com ?nh5nytmznyy