<a id="flashCFviet" href="http://www3.trochoiviet.com/games/modules/pnFlashGames/games/nguoibienhinh.swf">Click vào đây để sử dụng Lightbox chơi game</a>