<a id="zombie" href="http://metagames.org/games/motoracer.swf">Click vào đây để sử dụng Lightbox chơi game</a>