<a id="flashCFviet" href="http://forexforvip.com/data/games/tangram.swf">Click vào đây để sử dụng Lightbox chơi game</a>