<a id="flashCFviet" href="http://game.24h.com.vn/upload/game/2010-04-13/1271148918_counterstrike16-2.swf">Click vào đây để sử dụng Lightbox chơi game</a>