CSO NST Beta2 [Update 7 1 2010]


I. DownLoad: (Ch?n 1 trong 2 cách sau:)
+ 1 File Setup 478M:
http://megashare.vn/dl.php/1237436

+ Chia nh? thành nhi?u pack:
- azsharing:
http://azsharing.com/b10f8k265r98/CS...2.exe.001.html
http://azsharing.com/75837c8cgqni/CS...2.exe.002.html
http://azsharing.com/2k815wezd39b/CS...2.exe.003.html
- Mediafire: (Link c?a zaikon)
part1 : mediafire.com ?ojymn2zv1z1
part2 : mediafire.com ?mmqn4wj1xid
part3 : mediafire.com ?z4jyzm0miy2
part4 : mediafire.com ?0hmymyzm2tz
part5 : mediafire.com ?1icilzzumiy
Sau khi down ??y ?? các pack v? các b?n dùng Splitter and Joiner ?? n?i l?i
Splitter and Joiner:
mediafire.com download.php?yitwoyytngm
H??ng d?n dùng:

+ Pack Maps CZ (ai thích map ??p thì down cái này)
mediafire.com download.php?zz4d3oifyll
http://galaxyz.net/data/487a7c7e797e...s%20CZ.exe.glx

II. S?a l?i:
N?u cài xong báo thi?u file MSCOMCTL.OCX thì down v? , b? vào th? m?c C:\WINDOWS\system32
================================================================
Trc khi t?o sever thì b?n làm nh? này là Bot s? san ??u sang 2 phe

================================================================
N?u khi vào Game các b?n g?p l?i có thông báo nh? hình ?nh này thì ch?a l?i theo cách ? phía d??i

KH?C PH?C

T? bài vi?t c?a maygiat

ý tôi là cái này ?ó, vào ?c 100%, sau ?ó ch?nh l?i video thành OPENGL gì ?ó r?i out ra vào l?i b?ng counterstrike.bat xem còn l?i eoor5899 ko nhé
III. Cvar - Câu l?nh - H??ng d?n:
+ Vào folder addons\amxmodx\configs\ tìm các file ***.ini***.cfg ?? ch?nh các thông s?
+ Ch?nh l?i ngôn ng? thì vào addons\amxmodx\data\lang
+ H??ng d?n dùng My Weapons:
+ Ban ??u b?n b? ra 1 ít time ?? l?a ch?n súng t? c?a hàng (Shop Weapons) vào kho ?? (My Weapons)
+ L??ng súng t?i ?a trong kho ?? nh? sau: 8 Primary, 4 secondary , 2 qu? bom và 2 con dao
+ Sau khi ch?n xong thì b?n ph?i Quit Game và vào l?i ?? Game C?p nh?t l?i súng và file res (giao di?n mua súng c?a kho ??)
K? t? ?ó thì Game s? l?u thông tin l?i ?? nh?ng l?n sau b?n không ph?i Thêm l?i n?a
Khi nào mu?n thêm v? khí khác thì m?i ch?n l?i thôi
Khi ch?i thì s? ch? mua ?c các súng có trong kho ??. Súng trong C?a Hàng là ?? l?a ch?n thêm vào Kho ??

IV. Demo Hình ?nh:
https://www.youtube.com/user/sontung01
https://www.youtube.com/results?searc...y=cso+nst&aq=f
http://photo.zing.vn/photo/gallery/u...t46.album.html

V. Liên h?:
Email: Luckyboy_1987hp@yahoo.com
Chúc các b?n vui v? !
NST